Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1) Dit document werd opgesteld door het bedrijf Wilgendroom waarvan u naam en adres op de voorzijde duidelijk terugvindt. In de hieronder vermelde artikels zal naar dit bedrijf worden gerefereerd als “de verkoper”.

2) Al onze offertes worden vrijblijvend gedaan.

3) Behoudens andersluidende overeenkomsten die schriftelijk moeten vermeld worden op een offerte van de verkoper, zijn onze facturen contant betaalbaar te Berlare.

4) Bestelde diensten en gemaakte afspraken dienen steeds betaald te worden tenzij ze minstens 48 uur op voorhand zijn afgemeld (individuele afspraken) of minstens 5 dagen op voorhand (groepssessies).

5) Onze leveringen en diensten zijn contant betaalbaar. Facturen dienen binnen de 8 dagen betaald te zijn.

6) De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur heeft 5 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning tot gevolg dat:

  • a) alle overige openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden
  • b) alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen
  • c) alle verschuldigde bedragen bovendien verhoogd worden met 12%, met een minimum bedrag van 60 Euro , ten titel van onherleidbare forfaitaire vergoedingen van buitengerechtelijke incasseringskosten.
  • d) wij het recht krijgen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten. Onverminderd ons recht op vergoeding van de door ons geleden schade.
  • e) Wij gerechtigd zijn een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

6) Nadat de overeenkomst is bevestigd en zelfs nadat reeds een gedeeltelijke levering van diensten werden uitgevoerd, behouden we ons het recht voor om zekerheden, al dan niet ter aanvulling van reeds verstrekte zekerheden, te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. Wij zijn gerechtigd om de overeenkomst of het nog te presteren gedeelte ervan te annuleren of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden ons niet gegeven werden, onverminderd het recht om in dat geval de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

7) Onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst, heeft de koper recht op schadevergoeding conform het gemeen recht, indien wij onze verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomen. In eerste instantie zal echter in gezamenlijk overleg gezocht worden naar nieuwe data of mogelijkheden om de niet geleverde diensten op een ander tijdstip alsnog na te komen. (niet beperkend voorbeeld: hevige sneeuwval waardoor verkeer onmogelijk is.)

8) Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van al onze verkoopsovereenkomsten. Afwijkingen en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor wij ze hebben toegestaan. Voorwaarden op brieven of documenten van onze klanten wijzen we van de hand. Enkel deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

9) Privacyverklaring: uw persoonsgegevens worden door Wilgendroom verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op wilgendroom@wilgendroom.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kan u zich wenden tot de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u op eenvoudige aanvraag bekomen.

10) Voor contracten PAB zal er een jaarlijkse aanpassing van het uurloon aan de indexering van toepassing zijn.

11) verplaatsingskosten worden aangerekend aan het KM tarief dat van toepassing is voor dienstverplaatsingen met een persoonlijk vervoersmiddel bij de federale overheid.

12) Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

13) Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na levering van de diensten per aangetekende brief te bereiken, om in aanmerking te kunnen genomen worden.

14) Alle geschillen uit hoofde van koop- verkoopovereenkomst dienen, afhankelijk van de waarde van het geschil en de hoedanigheid van partijen, onderworpen te worden hetzij aan het Vredegerecht van het kanton Zele, hetzij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, hetzij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde.